DLA AUTORÓW

Autor otrzymuje recenzję swojej pracy do wglądu za pośrednictwem Wydawnictwa WSGK, odnosi się do zawartych tam uwag i sugestii na piśmie. Po naniesieniu poprawek publikacja podlega ponownemu recenzowaniu.  Pozytywne recenzje kwalifikują utwór do publikacji po pozytywnej decyzji Rady Redakcyjnej. Wydawnictwo WSGK zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia utworu w przypadku negatywnych recenzji. Od decyzji odmownej Autorowi przysługuje odwołanie kierowane do Redaktora Naczelnego Wydawnictwa, który po zasięgnięciu opinii Rady Wydawniczej podejmuje ostateczną decyzję.

  1. Autorzy, którzy pragną opublikować artykuły, raporty, recenzje lub komunikaty, powinni dostarczyć swoje teksty do redaktora naczelnego.

2. Zaakceptowane do publikacji teksty są recenzowane.

3. Tekst przeznaczony do publikacji, streszczenie i tytuł powinny być opracowane w języku polskim, angielskim lub ukraińskim.

4. Podsumowanie w języku polskim, angielskim lub ukraińskim nie powinno przekraczać 100 słów i odnosić się do celu, założeń, wyników badań i wniosków.

5. Słowa kluczowe w języku polskim, angielskim lub ukraińskim powinny wyraźnie przedstawiać sedno rozważań i odpowiadać kategorii badanego obszaru.

6. Informacje o Autorze (w języku polskim, angielskim lub ukraińskim) obejmują: imię i nazwisko, stopień naukowy, miejsce pracy i adres e-mail.

7. Teksty w formacie WORD i TeX, rozmiar czcionki: 12 TnR, odstęp 1,5  należy przesłać do redaktora pocztą elektroniczną. Redaktor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach.

8. Teksty należy podzielić, ponumerować i zatytułować.

9. Teksty, w tym przypisy, nie powinny przekraczać dwudziestu dwóch, ocena recenzenta ośmiu i raport naukowy  sześciu standardowych stron, Redaktor zastrzega sobie prawo do dokonywania cięć i poprawek  po uzgodnieniu z Autorem.

10. Każda tabela, wykres lub ilustracja powinny być zatytułowane, ponumerowane i podane źródło. Numery i tytuły należy umieścić powyżej, a opisy bibliograficzne źródeł poniżej ilustracji.

11. Obcojęzyczne wtrącenia powinny być zapisane kursywą, cytaty ujęte w cudzysłów (nie stosować kursywy). Tytuły książek wymienione w tekście należy pisać kursywą bez cudzysłowów, w przypisach tylko tytuły książek i artykułów powinny być pisane kursywą.

12. Jeśli to możliwe, należy podać link do publicznie dostępnych adresów www i adresów URL z datą dostępu do wydania cytowanego [w nawiasach kwadratowych].

13. Przypisy należy umieszczać na dole każdej strony.

14. Opisy bibliograficzne powinny spełniać wymogi zgodnie z Międzynarodowym Standardowym Opisem Bibliograficznym (ISBD).

15. Każdy artykuł publikowany w czasopiśmie wydawanym przez WSGK otrzymuje identyfikator cyfrowy (numer DOI).