O WYDAWNICTWIE

Zarządzeniem nr 10/2016 Rektora WSGK z dnia 12 lipca 2016 r. został wprowadzony Regulamin Wydawnictwa Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie (Wydawnictwo WSGK) publikuje artykuły naukowe o charakterze monograficznym,  polemicznym lub przeglądowym w formie tradycyjnej  oraz elektronicznej (otwarty dostęp, open access). W obszarze szczególnych zainteresowań wydawnictwa znajdują się szeroko pojęte nauki społeczne (nauki polityce i administracji), nauki medyczne  i nauki o zdrowiu oraz inżynieryjno-techniczne (inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka wg. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Wydawnictwo WSGK  publikuje monografie naukowe, prace dyplomowe, materiały pokonferencyjne, prace promocyjne: prace dyplomowe pierwszego i drugiego stopnia i inne prace naukowe.

Redakcja akceptuje oryginalne naukowe prace przeglądowe i badawcze, wykorzystując program antyplagiatowy: plagiat.pl

Wszystkie nadesłane prace podlegają recenzji, która opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów (spoza instytucji akademickiej lub innego miejsca pracy, w których afiliowany jest autor tekstu), którzy oceniają każdy artykuł. Każda recenzja zawiera jednoznaczną rezolucję zatwierdzającą lub odrzucającą publikację.

Wszystkie nadesłane prace podlegają recenzji, która opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów wysokiego szczebla (spoza instytucji akademickiej lub innego miejsca pracy, w których afiliowany jest autor tekstu), którzy oceniają każdy artykuł. Każda recenzja zawiera jednoznaczną rezolucję zatwierdzającą lub odrzucającą publikację.

Publikacje WSGK funkcjonują w systemie o otwartym dostępie, a ściślej – otwartym wyborze, a elektroniczna wersja każdego wydania jest dostępna całkowicie bezpłatnie na stronie internetowej,  na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0) oraz w wersji drukowanej dostępna w tradycyjnej dystrybucji. Publikacje w czasopiśmie są bezpłatne.

Czasopismo jest wpisane do rejestru gazet i czasopism pod nr. 1413; ISSN 2353-8392.